Forskningssatsningar och anslag

De forskningsprojekt som beviljats anslag av Torsten Söderbergs Stiftelse sedan år 2010 presenteras kortfattat här och i stiftelsens årsskrifter. I årsskrifterna återfinns även de forskninganslag som beviljades före år 2010.

Klicka på anslaget för en kort populärvetenskaplig sammanfattning. Filtrera genom att välja ämnesområde och/eller genom att skriva ett ord i sökrutan. Tabellen kan sorteras i stigande och fallande kolumner genom att klicka på kolumnrubriken.

Filtrera:

Projektansvarig Anslagsförvaltare Projekttitel Ämne År Detaljer
Mikael Ruotsi Uppsala universitet Hur kan grundlagen skydda demokratin och rättsstatens principer? 2021

Beviljat belopp: 980 000 kronor

Giacomo Lindgren Zucchini Stockholms universitet Regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar 2021

Beviljat belopp: 620 000 kronor

Karin Blad Örebro universitet Företrädarens ansvar vid insolvens 2021

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Jonatan Schytzer Uppsala universitet Miljön i konkurs 2021

Beviljat belopp: 980 000 kronor

Marika Ericson Försvarshögskolan Cyberangrepp i fred och krig: krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning 2021

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Jesper Johansson Stiftelsen Stockholm School of Economics (sse) Institute for Research Effektiv villkorad lagstiftning i beskattningsrätten 2021

Beviljat belopp: 980 000 kronor

Katarina Olsson Lunds universitet Stiftelsernas rättsliga status och styrning 2021

Beviljat belopp: 465 000 kronor

Elisabeth Aronsson Örebro universitet Allmäna rättsprinciper - teori och taxionomi 2020

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Linus Pentikäinen Örebro universitet Nämndemännens doxa - när rätten lägger lagboken åt sidan 2020

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Pernilla Rendahl Göteborgs universitet Ökad skatterättvisa genom ökad kontextualisering 2020

Beviljat belopp: 1 005 000 kronor

Therese Johnstone Örebro universitet Barnets delaktighet vid tvångsvårdsbeslut 2020

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Emil Elgebrandt Stockholms universitet Sakrättslig identitet för annat än saker 2020

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Lernestedt, Claes Stockholms universitet ”Nöden har ingen lag”. En straffrättsvetenskaplig studie av nödregleringen 2019

Beviljat belopp: 930 000 kronor

Zamboni, Mauro Stockholms universitet En Middle-Range-teori för lagstiftning 2019

Beviljat belopp: 465 000 kronor

Flyghed, Janne Stockholms universitet Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad 2019

Beviljat belopp: 740 000 kronor

Jänterä-Jareborg, Maarit Uppsala universitet Erkännande över landgränserna av formaliserade samkönade parförhållanden 2019

Beviljat belopp: 270 000 kronor

Samuelsson, Lars Uppsala universitet Ränteavdragsbegränsning – svenska regler i ljuset av EU-rätten 2019

Beviljat belopp: 370 000 kronor

Österdahl, Inger Uppsala universitet Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål 2019

Beviljat belopp: 620 000 kronor

Trenta, Cristina Örebro universitet Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll 2018

Beviljat belopp: 858 500 kronor

Ruotsi, Mikael Uppsala universitet Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys 2018

Beviljat belopp: 205 333 kronor

Mares, Radu Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter, Lunds universitet RWI-biblioteks samlingar för förbättrad forskningsmiljö om mänskliga rätt 2018

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Mahmoudi, Said Stockholms universitet Självförsvar i förhållande till "ovilliga eller oförmögna” stater 2018

Beviljat belopp: 124 000 kronor

Göthlin, Sara Stockholms universitet Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori 2018

Beviljat belopp: 1 760 000 kronor

Dahlman, Christian Lunds universitet Robusthet i forensisk bevisning 2018

Beviljat belopp: 1 076 000 kronor

Cejie, Katia Uppsala universitet Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer 2018

Beviljat belopp: 1 067 000 kronor

Brännström, Leila Lunds universitet Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie 2018

Beviljat belopp: 665 000 kronor

Österdahl, Inger Uppsala universitet Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål 2017

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Svensson, Ola Lunds universitet Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten 2017

Beviljat belopp: 610 000 kronor

Samuelson, Lars Uppsala universitet Europeiska unionens åtgärder mot BEPS i svenskt rättsligt perspektiv 2017

Beviljat belopp: 935 000 kronor

Refors Legge, Maria Stockholms universitet Kränkande behandling i skolan – ansvar och tillämpning 2017

Beviljat belopp: 785 867 kronor

Olsen, Lena K. Uppsala universitet Elektroniska avtal 2017

Beviljat belopp: 223 000 kronor

Nordlöf, Kerstin Örebro universitet Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället 2017

Beviljat belopp: 205 000 kronor

Modéer, Kjell Å. Lunds universitet The Binding Memory: The History of the Law Faculty at Lund University 2017

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Kleist, David Göteborgs universitet Informationsplikt för skatterådgivare 2017

Beviljat belopp: 532 000 kronor

Johansson, Jesper Handelshögskolan i Stockholm, SIR Tretolvreglerna i situationer som omfattar utomlands bosatta 2017

Beviljat belopp: 949 000 kronor

Hoffmann, Jeanna Örebro universitet Tvångsvård av gravida missbrukare – en komparativ rättsvetenskaplig studie 2017

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Eriksson, Joel Lunds universitet Privata domarförfaranden 2017

Beviljat belopp: 87 500 kronor

Ekholst, Christine Uppsala universitet Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt 2017

Beviljat belopp: 258 125 kronor

Berglund, Mikael Handelshögskolan i Stockholm, SIR Näringsförbud – ett viktigt obearbetat multidisciplinärt juridiskt ämne 2017

Beviljat belopp: 778 000 kronor

Bratt, Stina Stockholms universitet Anspråkskonkurrens 2016

Beviljat belopp: 1 672 000 kronor

Holst, Fredrik Stockholms universitet Insatsregler: Rättsliga aspekter i fredsinsatser – ett nordiskt perspektiv 2016

Beviljat belopp: 273 333 kronor

Henriksson, Lars Handelshögskolan i Stockholm, SIR Hållbarhet och tilldelningskriterier i offentlig upphandling 2016

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Nerep, Erik Handelshögskolan i Stockholm, SIR Besluts- och kompetensfördelning i aktiebolag 2016

Beviljat belopp: 1 720 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings universitet Händelser efter rapportperiodens utgång – vilken betydelse har de i externredovisningen och inkomstbeskattningen? 2016

Beviljat belopp: 503 200 kronor

Brokelind, Cécile Lunds universitet Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige – rättvisa eller rättssäkerhet? 2016

Beviljat belopp: 880 000 kronor

Paju, Jaan Stockholms universitet Utomeuropeisk migration i unionsrättslig och svensk kontext 2016

Beviljat belopp: 925 000 kronor

Kulin Olsson, Karin Örebro universitet Den svenska arvsrätten i det 21:a århundradet, en granskning av 2016

Beviljat belopp: 96 667 kronor

Elgebrant, Emil Linköpings universitet Sakrättslig identitet för annat än saker 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Ekholst, Christine Uppsala universitet Att sona sitt brott. Kvinnligt straffansvar i senmedeltida rätt 2016

Beviljat belopp: 413 000 kronor

Lagerlöf, Erik Handelshögskolan i Stockholm Storbritanniens beslut att lämna EU 2016

Beviljat belopp: 168 000 kronor

Jonsson Cornell, Anna Uppsala universitet Rättsstatens princip: Juridik och politik i världen, Europa och Sverige 2016

Beviljat belopp: 2 138 800 kronor

Bernitz, Hedvig Stockholms universitet Det mångkulturella barnet i skolans värld – en barnrättslig studie 2016

Beviljat belopp: 197 600 kronor

Ahlin, Per Stockholms universitet Folkrätten i svensk säkerhetspolitik, del II 2016

Beviljat belopp: 472 500 kronor

Waites, Ewa Rättsstatens vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet och rättstrygghet 2016

Beviljat belopp: 450 000 kronor

von Essen, Ulrik Stockholms universitet Sekretess och integritet i affärsverksamhet 2016

Beviljat belopp: 885 000 kronor

Töllborg, Dennis Göteborgs universitet, GRI Rättsvetenskapliga studier 2016

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Påhlsson, Robert Göteborgs universitet Skattebetalarens avsikter: Subjektiva rekvisit i skatterätten 2016

Beviljat belopp: 615 000 kronor

Williams, Lawrence Stockholms universitet Definiera ägandet av immateriella tillgångar inom internprissättning 2015

Beviljat belopp: 1 640 000 kronor

Sjöholm, Maria Örebro universitet Kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter i den virtuella sfären 2015

Beviljat belopp: 846 000 kronor

Ruotsi, Mikael Uppsala universitet Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys 2015

Beviljat belopp: 1 004 500 kronor

Rendahl, Pernilla Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Miljöskatter som verktyg för att minska kemiska kombinationseffekter 2015

Beviljat belopp: 2 799 137 kronor

Maunsbach, Lotta Lunds universitet Civilrättsliga konsekvenser av processuella överenskommelser 2015

Beviljat belopp: 865 000 kronor

Lernestedt, Claes Stockholms universitet Tillräknelighetskrav för straffrättsligt ansvar 2015

Beviljat belopp: 1 640 000 kronor

Kristoffersson, Eleonor Örebro universitet Skatterättsligt ställföreträdaransvar – en komparativ studie 2015

Beviljat belopp: 493 000 kronor

Jänterä-Jareborg, Maarit Uppsala universitet Erkännande av samkönade äktenskap och parterskap över landsgränserna 2015

Beviljat belopp: 1 509 000 kronor

Johansson, Jesper Handelshögskolan i Stockholm, SIR Tretolvreglerna i situationer som omfattar utomlands bosatta 2015

Beviljat belopp: 961 800 kronor

Flodgren, Boel Lunds universitet Avtalsrätten i omvandling 2014

Beviljat belopp: 880 000 kronor

Bernitz, Ulf Stockholms universitet Forskningssamarbete i europarätt Stockholm – Oxford 2014

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Hilling, Maria Lunds universitet Generalklausuler mot skatteflykt och skatteavtal – en komparativ analys 2014

Beviljat belopp: 705 000 kronor

Refors Legge, Maria Stockholms universitet Kränkande behandling i skolan – ansvar och tillämpning 2014

Beviljat belopp: 871 000 kronor

Lindell, Bengt Uppsala universitet Rättskipning – vad är det? 2014

Beviljat belopp: 1 158 333 kronor

Jonsson Cornell, Anna Uppsala universitet Den digitala yttrandefriheten – en komparativ studie 2014

Beviljat belopp: 780 000 kronor

Arnerstål, Stojan Uppsala universitet Användning av annans varumärke i marknadsföring 2014

Beviljat belopp: 628 000 kronor

Leviner, Pernilla Stockholms universitet Barns delaktighet genom offentliga biträden i LVU-ärenden 2014

Beviljat belopp: 816 667 kronor

Svensson, Ola Lunds universitet Att avvika från lagen 2014

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Maunsbach, Lotta Lunds universitet Avtal om rätt till domstolsprövning 2014

Beviljat belopp: 145 000 kronor

Lagerlöf, Erik Harward Law School, USA Federalism och mixed agreements 2014

Beviljat belopp: 184 000 kronor

Ågren, Jack Stockholms universitet Social adekvans 2014

Beviljat belopp: 813 000 kronor

Ahlin, Per Stockholms universitet Folkrätten i svensk säkerhetspolitik. Del II 2014

Beviljat belopp: 835 000 kronor

Hilling, Axel Lunds universitet Tolkning av skatterätt 2014

Beviljat belopp: 860 000 kronor

Vahlne Westerhäll, Lotta Patienträttigheter 2014

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Töllborg, Dennis Göteborgs universitet GRI Rättsvetenskapliga studier 2012

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Votinius, Sacharias Statsmakt och varlighet 2012

Beviljat belopp: 27 500 kronor

Svensson, Boel Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi Stockholmspriset i kriminologi 2013 2012

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Svensson, Bo Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi Anslag till Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi 2012

Beviljat belopp: 4 000 000 kronor

Persson Österman, Roger Stockholms universitet Förhandsbesked i beskattningsförfarandet 2012

Beviljat belopp: 447 500 kronor

Sundberg, Jacob W. F. Institutet för Offentlig & Internat Rätt Tryckningsanslag till slutvolym från den nordiska rättegångstävlingen Sporrong Lönnrothska Priset 2012

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Kaldal, Anna Stockholms universitet Bevisning av uppsåt 2012

Beviljat belopp: 2 138 000 kronor

Olsson, Stefan Karlstads universitet Redovisningens betydelse för civil- och offentligrätt 2012

Beviljat belopp: 2 360 000 kronor

Bernitz, Ulf Stockholms universitet Forskningssamarbete i europarätt Stockholm-Oxford 2012

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Brokelind, Cécile Lunds universitet Principen om rättsmissbruk inom EU och Sverige - rättvisa eller rättssäkerhet? 2012

Beviljat belopp: 840 000 kronor

Flodgren, Boel Lunds universitet Avtalsrätten i omvandling 2012

Beviljat belopp: 1 400 000 kronor

Svensson, Bo Föreningen för The Stockholm Prize in Criminology Kriminologipriset 2011

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Tjernberg, Mats Lunds universitet Att döma skatt rätt - om principföljsam prejudikatbildning 2011

Beviljat belopp: 1 059 137 kronor

Åslund, Åsa Linköpings universitet Allemansrättsligt nyttjande av annans mark - en komparativ studie mellan Sverige och Norge 2011

Beviljat belopp: 1 252 500 kronor

Sahlin, Richard Örebro universitet Rätten till arbetshjälpmedel för funktionsnedsatta 2011

Beviljat belopp: 2 040 000 kronor

Sund, Lars-Göran Högskolan i Jönköping Familjeföretaget, skilsmässan och bodelningsreglerna 2011

Beviljat belopp: 1 517 000 kronor

Sundberg, Jacob W.F. Institutet för Offentlig & Internationell Rätt Tryckningsbidrag till slutrapport från den nordiska rättegångstävlingen (Sporrong Lönnrothska Priset XXVIII) 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Lunell, Erika Karlstads universitet Överlappande immaterialrättigheter för design 2011

Beviljat belopp: 550 000 kronor

Nästegård, Emil Handelshögskolan i Göteborg Kreditvärderingsinstituts ersättningsansvar 2011

Beviljat belopp: 1 630 000 kronor

Olsson, Lena Raul Wallenberg Institutet för Mänskliga Rättigheter Raoul Wallenberg institutets bibliotek: stöd till inköp av litteratur och periodika 2011

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Josefsson, Henrik Uppsala universitet Legal Conditions for a Sustainable Water Management 2011

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Larsson, Per Stockholms universitet Whistleblowing och korruption 2011

Beviljat belopp: 380 000 kronor

Lerwall, Lotta Uppsala universitet Rätten till språk 2011

Beviljat belopp: 1 297 500 kronor

Helmius, Ingrid Uppsala universitet Korruption ur ett offentligrättsligt perspektiv 2011

Beviljat belopp: 1 297 500 kronor

Hydén, Håkan Lunds universitet Relationen mellan normer och rättsregler 2011

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Möller, Mikael Uppsala universitet Festskrift till Torgny Håstad 2010

Beviljat belopp: 85 000 kronor

Rynning, Elisabeth Uppsala universitet Medicinsk rätt - satsning på forskningsmiljö, steg 1 2010

Beviljat belopp: 3 315 300 kronor

Waites, Ewa Stiftelsen Rättsstatens Vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet 2010

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Korling, Fredric Stockholms universitet Intressekonflikter på den finansiella marknaden - rättsliga krav på hantering av intressekonflikter 2010

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Lebeck, Carl Stockholms universitet Konstitutionella aspekter av internationellt samarbete: Storbritannien och USA 2010

Beviljat belopp: 194 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings universitet Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag - en civil- och skatterättslig studie 2010

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Hydén, Håkan Lunds universitet Normer, regler och lagar. En tvärvetenskaplig konferens om samhällets normativa anatomi 2010

Beviljat belopp: 245 000 kronor

Ingvarsson, Torbjörn Uppsala universitet God sed som regleringsteknik 2010

Beviljat belopp: 480 000 kronor

Janse, Daniel Uppsala universitet Självförsvar mot internationell terrorism 2010

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Domeij, Bengt Uppsala universitet Efter anställningen -- företagshemligheter och konkurrensklausuler 2010

Beviljat belopp: 720 000 kronor

Forsman, Maria Umeå universitet Färdigställande av avhandlingen Ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. En rättsvetenskaplig studie 2010

Beviljat belopp: 225 000 kronor

Hanthe, Peter Uppsala universitet Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap? 2010

Beviljat belopp: 950 000 kronor

Brokelind, Cecile Lunds universitet Granskning av skattelag ur ett juridiskt perspektiv 2010

Beviljat belopp: 320 000 kronor

Carlson, Caroline Stockholms universitet Bevisprövning i skatteprocessen - särskilt avseende bevisvärdering 2010

Beviljat belopp: 950 000 kronor

Carlsson, Mia Stockholms universitet Principalansvar - ansvar för annans vållande 2010

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Brickman, Annika Föreningen för The Stockholm Prize in Criminology Kriminologipriset 2010

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Borgström, Katarina Alexius Barns behov och föräldrars (o)förmåga. En studie av vårdbehovsbedömningar i mål om tvångsvård av barn till utvecklingsstörda föräldrar 2010

Beviljat belopp: 240 000 kronor

Persson Österman, Roger Stockholms universitet Förhandsbesked i beskattningsförfarandet 2013

Beviljat belopp: 365 000 kronor

Waites, Ewa Rättsstatens Vänner Seminarieserie med tema rättssäkerhet 2013

Beviljat belopp: 375 000 kronor

Warnling-Nerep, Wiweka Stockholms universitet Det mångkulturella barnet i skolans värld - en barnrättslig studie 2013

Beviljat belopp: 874 500 kronor

Nordlöf, Kerstin Örebro universitet Unga lagöverträdare med allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället 2013

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Olsen, Lena Uppsala universitet Elektroniska avtal 2013

Beviljat belopp: 2 315 000 kronor

Olsson, Katarina Lunds universitet Kan man lita på en trust? En studie över trustinstitutet 2013

Beviljat belopp: 1 045 000 kronor

Kulin-Olsson, Karin Örebro universitet Arvsrättens utveckling och framtida utformning 2013

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Lernestedt, Claes Uppsala universitet Nödvärn 2013

Beviljat belopp: 1 252 500 kronor

Lindholm, Johan Umeå universitet Rättspraxis som rättskälla 2013

Beviljat belopp: 1 415 000 kronor

Kellgren, Jan Linköpings tekniska högskola Händelser efter rapportperiodens utgång - redovisning och beskattning 2013

Beviljat belopp: 900 000 kronor

Hammarén, Anna Högskolan Väst Fotografier i spänningsfältet mellan upphovsrätt och yttrandefrihet 2013

Beviljat belopp: 856 000 kronor

Johnsson, Christina Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter Informationsanskaffning för stöd till forskning inom mänskliga rättigheter 2013

Beviljat belopp: 1 500 000 kronor

Abelin, Matthias Socialmålen och den svenska rättskulturen 2013

Beviljat belopp: 1 563 000 kronor

Bengtzén, Martin (Oxford University, England) Rättsekonomisk analys av aktiemarknadsbolags informationsgivning 2013

Beviljat belopp: 1 360 000 kronor