Aktuellt

7 december 2022

2022-Rättigheter och risker i dataskydds- och AIlagstiftningen

Vad innebär en rättighetsbaserad respektive riskbaserad regleringsmodell? Är rättighetsbaserad reglering på väg att ersättas av riskbaserad sådan och vad får...

7 december 2022

2022-Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten

Projektet undersöker om det går att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna när det gäller kontraktsrättslig rättsbildning samt...

7 december 2022

2022-Internationella brott i den nationella straffrätten

Det senaste decenniet har det i svenska domstolar blivit allt vanligare med rättegångar avseende s.k. internationella brott – dvs. svåra...

7 december 2022

2022-Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie

Projektets övergripande syfte är att ta ett helhetsgrepp på hur äganderätten och egendomsskyddet förändrats i svensk rätt sedan mitten av...

7 december 2022

2022-Den globala minimiskatten och svenska ränteavdragsbegränsningar

Den 22 december 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag om genomförande av OECD:s regler om en global minimibeskattning av vinster i...

7 december 2022

2022-Besluts- och kompetensfördelning i aktiebolag

Projektet inleddes den 1 april 2018 men dess tidsplan har förskjutits på grund av sjukdom. Projektet utreder om den svenska...

7 december 2022

2022-Armlängdsprincipen i en brytningstid – nya principer för bolagsbeskattning

Den digitaliserade ekonomin har medfört krav på förändrade principer för beskattning av globalt verksamma företag. OECD och G20 har lämnat...

2 december 2021

2021-Hur kan grundlagen skydda demokratin och rättsstatens principer?

Konstitutionella demokratier runt om i världen befinner sig i kris. De senaste tio åren har präglats av en nedmontering av...

2 december 2021

2021-Regressrätt mellan enskilda på grund av skatterättsligt företrädaransvar

Skatterättsligt företrädaransvar innebär att företrädare för exempelvis ett aktiebolag kan åläggas att betala bolagets skatteskulder. Detta gör företrädaransvaret till ett...

2 december 2021

2021-Företrädarens ansvar vid insolvens

Syftet med avhandlingen är att utvärdera svensk rätt med avseende på personligt ansvar för företrädare av aktiebolag vilka har ekonomiska...

2 december 2021

2021-Miljön i konkurs

Under de senaste åren har vi genom media gång på gång blivit uppmärksammade på hur kriminella skott sig på miljöns...

2 december 2021

2021-Cyberangrepp i fred och krig: krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning

Projektet utgör en uppdatering och fortsättning på ett tidigare doktorandprojekt. Fokus ligger på att utforska hur svensk lagstiftning för fredstida...