Aktuellt

7 december 2022

2022-Redovisning i privata företag – reglering som främjar eller hämmar tillväxt

För närvarande genomgår ekonomin både i Sverige och andra länder stora förändringar, drivet exempelvis av ökad digitalisering och ökade krav...

7 december 2022

2022-Ojämlikhet i hälsa från ett livsförloppsperspektiv

Under 1900-talet har folkhälsan i västvärlden förbättrats enormt och den förväntade livslängden vid födseln är nu flera decennier högre än...

7 december 2022

2022-Nulägesprognoser av BNP vid ekonomiska kriser genom maskininlärningsmetoder

Kriget i Ukraina och den globala krisen orsakad av coronapandemin belyste betydelsen av realtidsbedömningar av det makroekonomiska läget vilka ligger...

7 december 2022

2022-Kamrateffekter och utbildningsklyftan mellan stad och landsbygd

En stor och växande klyfta i utbildningsresultat mellan stad och landsbygd har vuxit fram, med stora konsekvenser för landsbygdselevers framtid....

7 december 2022

2022-Entreprenöriell resiliens i små och medelstora företag vid flera kriser

Svenska och internationella företag befinner sig i en unik situation med hantering av flera kriser samtidigt. Företag arbetar för att...

7 december 2022

2022-Förbättrad ekonomisk politik och prognoser med högfrekventa data

Om en välavvägd stabiliseringspolitik skall kunna bedrivas krävs väl uppdaterade beslutsunderlag i form av nulägesbedömningar och prognoser. Detta är extra...

2 december 2021

2021-Utanför styrelserummet – successionspraktiker 1890- 1990

Syftet med föreliggande fortsättningsanslag är att undersöka successionspraktiker i ett antal svenska företagsfamiljer under perioden 1890–1990. Tidigare forskning har ofta...

2 december 2021

2021-Nyckelfaktorer bakom AI:s arbetsmarknadseffekter

Artificiell intelligens (AI) har gjort stora framsteg och väntas i grunden stöpa om arbetsmarknaden. Men i avsaknad av longitudinell mikrodata...

2 december 2021

2021-Olof A. Söderberg – en biografi

Detta projekt syftar till att genom omfattande arkivresearch producera en biografi om företagaren och generalkonsuln Olof Söderberg. Vi ser projektet...

2 december 2021

2021-Överskuldsättningens orsaker och konsekvenser

I Sverige är över 400 000 individer registrerade med skulder för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. Myndigheten tar årligen emot över en...

2 december 2021

2021-Investeringsskyddsavtal i tider av intensifierad klimatpolitik

En betydande del av globala investeringsflöden täcks av mellanstatliga avtal om investeringsskydd. Avtalen har kritiserats på en rad punkter. På...

2 december 2021

2021-Extraherar aktiva fonder vinster på bekostnad av passiva investerare?

Passiva investeringar ökar stadigt i popularitet. Passiva fonder replikerar ett index och syftar därmed till att skörda en marknadsriskpremie. Aktiv...