Aktuellt

23 januari 2019

2018 – Egendomsskyddets omvandlingar: En rättshistorisk och rättsteoretisk studie – Leila Brännström – Lunds universitet

Projektets övergripande syfte är att ta ett helhetsgrepp om hur äganderätten och egendomsskyddet förändrats i svensk rätt sedan mitten av...

23 januari 2019

2018 – Det nya EU samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll – Cristina Trenta – Örebro universitet

År 2015 antog de FN globala målen (SDG) som ersatte milleniemålen (MG). Detta var ett tecken på förändring, gjorde upprätthållandet...

23 januari 2019

2018 – Den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen – en hållbarhetsanalys – Mikael Ruotsi – Uppsala universitet

Det finns två utvecklingsmönster som under de senaste decennierna har förändrat förutsättningarna för den svenska grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten....

23 januari 2019

2018 – RWI-biblioteks samlingar för förbättrad forskningsmiljö om mänskliga rätt – Radu Mares – Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

I dagens klimat av allt mer ifrågasättande av mänskliga rättigheter, krävs mer än någonsin gedigen, oberoende forskning om området. Raoul...

23 januari 2019

2018 – Självförsvar i förhållande till ”ovilliga eller oförmögna” stater – Said Mahmoudi – Stockholms universitet

Våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2 (4) betraktas idag som en hörnsten i folkrätten. Förbudet är allmängiltigt och har endast två...

23 januari 2019

2018 – Rangordning av fordringar inom samma förmånsrättsliga kategori – Sara Göthlin – Stockholms universitet

Svenska företag finansierar sin verksamhet med en blandning av eget kapital och skuld. När flera långivare har lånat ut pengar...

23 januari 2019

2018 – Robusthet i forensisk bevisning – Christian Dahlman – Lunds universitet

Beviskravet i brottmål säger att åtalet ska vara bevisat ”bortom rimligt tvivel”. Detta beviskrav innehåller ett krav på ”robusthet”. Att...

23 januari 2019

2018 – Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer – Katia Cejie – Uppsala universitet

Ekonomisk tillväxt gynnas av hög internationell rörlighet bland arbetskraft. För att kunna fatta ett beslut om att arbeta utomlands behöver...

25 januari 2018

2017 – Krigets juridik i den svenska regeringsformen: ett rörligt mål – Inger Österdahl – Uppsala universitet

Projektet syftar till att undersöka samspelet mellan folkrätten, EU-rätten och regeringsformen inom området för internationell militär våldsanvändning. Projektet kommer att...

25 januari 2018

2017 – Normgivning och rättstillämpning inom kontraktsrätten – Ola Svensson – Lunds universitet

Kännetecknande för svensk rätt är att föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser enskildas ekonomiska förhållanden inbördes. Detta betyder...

25 januari 2018

2017 – Europeiska unionens åtgärder mot BEPS i svenskt rättsligt perspektiv – Lars Samuelson – Uppsala universitet

Syftet är att undersöka Europeiska unionens (EU) åtgärder mot BEPS – dvs.  urholkning av skattebaser och förflyttning av vinster genom...

25 januari 2018

2017 – Kränkande behandling i skolan – ansvar och tillämpning – Maria Refors Legge – Stockholms universitet

Alla barn i Sverige har rätt till skolundervisning. Detta är något som tillförsäkras dem i både Svensk lag och i...