När färgen kom till byn - om folkkonstens dekorerade skåp och kistor

I en snabbt föränderlig värld finns ett växande behov av att söka sina kulturhistoriska och geografiska rötter. Inte minst märks detta i det ständigt ökade intresset för äldre kulturföremål och dess historia. Hit hör folkkonsten och dess yttringar i form av seder och bruk, inredningar och möbler, som alla genom sin särart representerar olika geografiska områden i Sverige. Syftet med vår bok är att sammanställa de svenska landskapens specifika karaktärer, när det gäller de dekorerade förvaringsmöblerna i bondesamhället under perioden 1750-1850. Vår förhoppning är att boken dels skall fungera som en vägledning för alla som har ett intresse av den svenska folkkonstens målade möbler, dels kunna användas som en kursbok i ämnet. Med boken vill vi förmedla kunskapen om hur man kan lära sig läsa av en målad möbels särdrag, som i sin tur kan ge nyckeln till möbelns härkomst, ålder och i vissa fall upphovsman. Liksom att skilja på originalmålning från senare övermålningar. Att sprida kunskap om det unika kulturarv vi har i Sverige av dekorerade folkliga möbler bör leda till en ökad försiktighet när det gäller vårdande och bevarande av föremålen. Ju större kunskap desto större respekt inför det som är ett historiskt dokument, oavsett lagningar och seklers slitage.