Målning av Torsten Söderberg

Om stiftelsen

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades den 5 maj 1960, samtidigt som Ragnar Söderbergs Stiftelse. Dessa händelser gav stort eko på förstasidorna i den dåtida rikspressen. Detta föregicks av flitiga samtal mellan de båda bröderna Torsten och Ragnar Söderberg samt Torstens hustru Wanja om hur stiftelserna skulle bildas samt vilka ändamål de skulle ha. De två stiftelserna fick i slutändan identiska urkunder och stadgar. Om allt detta vittnar en tät korrespondens mellan stiftelsernas tre förgrundsfigurer.

Vad ville donatorerna?

Enligt urkunden skall stiftelsen ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Att man företrädesvis ville främja de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena hade sin bakgrund bland annat i att Torsten Söderberg hade sin utbildning inom juridiken och att Ragnar Söderberg var diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm. Medicinområdet var ett gemensamt intresse.

Ytterligare ett område som diskuterades i samband med vilka ändamål, som skulle vara särskilt gynnade, var kulturell forskning. Då man uppenbarligen inte ville ha fler än tre prioriterade områden särskilt angivna i donationshandlingarna, fick kulturen stryka på foten för juridiken. Dock har stiftelserna, med stöd bland annat i den diskussion som föregick donationerna, under åren även gett anslag till kulturell forskning och liknande. Formuleringen ”företrädesvis” ger ju visst utrymme för satsningar på andra vetenskapliga områden än de uppräknade, något som även i tvärvetenskapens tidevarv kan vara en fördel.

Varifrån kom kapitalet?

Donationen av Generalkonsul Torsten Söderberg och dennes hustru Wanja, född Aminoff, efter diskussion med deras barn som avstod arv utgjordes av 20 000 stamaktier i förvaltningsaktiebolaget Ratos. Värdet på dessa aktier var vid tiden för donationen 1960 cirka 6,5 miljoner kronor.

Donationshandlingarna är dagtecknade den femte maj 1960. Dagen var inte vald av en slump. Den femte maj 94 år tidigare, år 1866, inregistrerades i Stockholm handelsbolaget Söderberg & Haak, vilket företag skulle komma att utvecklas till Sveriges största järngrossist. Den femte maj kom senare också att bli Söderberg & Haak AB:s traditionella bolagsstämmodag. Man kan säga, att donatorerna genom val av donationsdag knöt an till släktens historia. Detta föll sig så mycket naturligare som donationen uteslutande utgjordes av aktier i Förvaltnings AB Ratos (numera Ratos AB), som då kommit att bli moderföretag till det tidigare familjeföretaget Söderberg & Haak AB. Söderberg & Haak utvecklades under Torsten och Ragnar Söderbergs far Olof A. Söderbergs ledning. År 1954 börsintroducerades bolaget under namnet Ratos (Ra som i Ragnar, to som i Torsten och s som i Söderberg).

Grundare av Söderberg & Haak var Per Olof Söderberg, Torsten och Ragnars farfar. Han var född i Åmål 1836 som son till handlanden Gustaf Adolf Söderberg, född 1799. Släktens traditioner inom handeln är alltså betydligt äldre än Söderberg & Haak.

År 2010, femtio år efter stiftelsens grundande, utgörs stiftelsens kapital fortfarande nästan helt och hållet av aktier i Ratos och kapitalet omfattar idag cirka 3 miljarder. Detta jubileumsår anslog Torsten Söderbergs Stiftelse nära 122 miljoner kronor till forskningen.

Torsten Söderbergs Stiftelse har sitt säte i Göteborg i juridiskt hänseende. Stiftelsens kansli är förlagt till Stockholm.