Rekvisition av anslag med beslut t.o.m. 2014

För att begära utbetalning av ett beviljat anslag gäller alltid att villkoren i anslagsbrevet är underskrivna och återsända stiftelsen.

Nedanstående gäller för anslag med beslut till och med 2014.

Rekvisitionen ska innehålla

  • anslagets ärendenummer (se anslagsbrev)
  • vad rekvisitionen avser och för vilket år/period
  • kontonummer (vid bankkonto ange clearingnummer och bank)
  • utbetalningsmottagare och kontaktuppgifter
  • underskrift.

Stipendier och forskningsrelaterade kostnader

Stipendier, inklusive försäkring, utbetalas vid behov och efter rekvisition av stipendiaten personligen.

  • Om anslaget gäller en stipendiat, som själv är huvudsökande, ska denne rekvirera stipendiet och eventuella forskningsrelaterade kostnader personligen.
  • Om anslaget gäller flera stipendiater, rekvirerar dessa sina respektive stipendier var för sig personligen. Eventuella forskningsrelaterade kostnader rekvireras av huvudsökanden för utbetalning till anslagsförvaltaren.

Vid fleråriga anslag rekvireras stipendier och forskningsrelaterade kostnader årligen tillsammans med en delrapport.

Indirekta administrations- och direkta lokalkostnader (OH)

Indirekta kostnader för administration och direkta lokalkostnader rekvireras för hela perioden på en gång för utbetalning till lärosätet. Underskrift av prefekt enligt separat anslagsbrev krävs.

Ramanslag (inom medicin)

Ramanslag rekvireras av huvudsökanden personligen. Anslaget utbetalas i sin helhet till anslagsförvaltaren.

Anslag till tryckning

Vid bidrag till tryckningskostnader faktureras stiftelsen direkt av tryckeriet eller förlaget.

Min sida