Uppföljning/rapportering

Stiftelsen kan när som helst komma att göra stickprover och då begära in styrkt underlag för pågående forskningsprojekt och användandet av beviljade medel.

Slutrapport

Ett anslag ska slutrapporteras senast sex månader efter den beviljade anslagsperiodens slut. Rapport på svenska inlämnas digitalt via ”min sida”. Projektansvarig/huvud­sökande ansvarar, i förekommande fall, även för redovisning av indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH).

Slutrapporten ska innehålla:

  • vetenskaplig redogörelse om projektet och forsknings­resultaten
  • ekonomisk redovisning av hur beviljade medel använts med kommentarer om eventuella avvikelser
  • publikationsförteckning.

Anslag som helt eller delvis resulterar i en tryckt publikation ska förutom ovanstående slutrapport inlämna minst två exemplar av den tryckta publikationen till stiftelsen tillsammans med en specifikation över finansieringen för projektet.

Delrapport

Fleråriga anslag ska även delrapporteras inför nästkommande utbetalning. Delrapporten inlämnas på svenska via ”min sida” och ska innehålla en kortare vetenskaplig redogörelse för projektet och de beviljade medlens användning.

Min sida