Rapportering t.o.m. 2014

Nedanstående gäller för anslag med beslut till och med 2014.

Delrapport

Om anslaget beviljats för flera år ska delrapport inkomma inför varje delrekvisition. Delrapporten ska vara på svenska och innehålla en kortare vetenskaplig redogörelse för projektet och de beviljade medlens användning så här långt.

Insänd delrapporten separat via e-post eller via vanlig post tillsammans med rekvisitionen.

Slutrapport

Senast sex månader efter projektets (anslagets) avslutande ska en slutrapport, om maximalt 6 000 tecken, insändas till stiftelsen tillsammans med en publikations­förteckning. Publikationer (inga enstaka artiklar) ska insändas i minst två exemplar. Rapporten ska skrivas på svenska och innehålla information om forskningsprojektets vetenskapliga resultat samt en ekonomisk redovisning av hur beviljade medel använts.

För slutrapportering av anslag avseende tryckning/bokproduktion gäller att minst två exemplar av tryckt verk insänds stiftelsen. Vidare förutsätts att stiftelsen nämns i förord, på tryckortsida eller i kolofon.

Gör så här

Logga in på ”Min sida” och klicka på fliken ”Rapporter”. Klicka på projekttiteln för det anslag som ska avrapporteras. Ange slutrapport som rapportrubrik.

För anslag beviljade före 2011 inskickas slutrapport via e-post eller vanlig post till stiftelsens kansli.

Min sida