Beslut i 2015 års anslagsgivning

Beslut i 2015 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har den senaste femårsperioden anslagit i snitt ca 100 miljoner kronor per år till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet inom sina huvudområden medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt övrigt. Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet.

År 2015 anslogs över 80 miljoner kronor som fördelade sig på följande vis:

Ämnesområde
Medicin                      31 023 850
Ekonomi                    22 676 617
Rättsvetenskap        15 758 437
Övrigt                         10 616 704

Mottagare
Göteborgs universitet                                 23 317 054
Kungl. Vetenskapsakademien                   10 296 000
Karolinska institutet                                      8 600 000
Lunds universitet                                           7 048 390
Handelshögskolan i Stockholm/SIR            6 665 000
Stockholms universitet                                 5 730 000
Uppsala universitet                                       5 404 850
Örebro universitet                                         1 339 000
Övriga mottagare                                        11 675 314

Samtliga beviljade anslag presenteras under respektive ämnesområde.

Stiftelsens anslagsgivning under de senaste fem åren ger vid handen en relativt jämn beviljandegrad mellan könen. Sett till antalet ansökningar från respektive grupp beviljades kvinnor ca 17 procent av ansökningarna och män ca 20 procent.

Snedvridningar baserat på kön i forskningsvärlden är en viktig och komplex fråga. För att peka på några aspekter – antalet ansökningar från manliga huvudsökande är generellt sett högre och omfattar större belopp än ansökningarna från kvinnliga huvudsökande. Det är önskvärt att universitet och högskolor arbetar för att motverka sådana asymmetrier och samtidigt säkerställer bibehållen eller ökad kvalitet i ansökningar och forskningsprojekt.

Stiftelsen ser gärna, utan att ge avkall på kvalitet, en jämnare fördelning av forskningsansökningar och forskningsanslag mellan kvinnor och män.

Läs mer

Beviljade anslag

Mölndals stadsmuseum levandegör historien

ENTER Mölndal – Tulebosjön – en platsspecifik upplevelse om de bronsåldersfynd som gjorts vid Tulebosjön i Kållered.

Ansök 2018

Ämnesområden Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur […]

Torsten Söderbergs Stiftelse välkomnar ny kanslichef

Närmast kommer Sabina från Uppsala kommun där hon varit chef för kulturförvaltningens stabsavdelning. Tidigare var hon även chef för Stadsbiblioteket i Uppsala. Sabina har akademisk bakgrund inom konstvetenskap samt biblioteks- […]

Stiftelsens verksamhetsår 2017

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 55 miljoner kronor under verksamhetsåret 2017.

Årets Torsten Söderbergs akademiprofessor i medicin vill få hjärnan att reparera sig själv från nervskador

Thomas Perlmann, professor och forskargruppledare vid Karolinska Institutet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2018.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Nästa sida »