Antonina Bakardjieva Engelbrekt föreläser avseende Söderbergs professur i rättsvetenskap

Antonina Bakardjieva Engelbrekt föreläser avseende Söderbergs professur i rättsvetenskap

Den 21 april 2015 håller professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt en installationsföreläsning med titeln ”Nätverksstyrning: en genväg till koherent rättstillämpning i EU:s inre marknad?” på Stockholms universitet.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt är professor i europeisk integrationsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot europeisk ekonomisk rätt, särskilt områdena marknadsrätt, konsumenträtt och immaterialrätt. Intresset ligger huvudsakligen på processer av europeisering och globalisering och dess inverkan på nationell lagstiftning och rättsliga institutioner.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt tillträdde Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur i rättsvetenskap den 1 januari 2015.

Om professuren

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap instiftades år 2006 då stiftelserna donerade 25 miljoner kronor till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Professuren kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år i taget.

Tidigare innehavare

Professor Petter Asp
Professor Claes Sandgren

Söderbergska priset i medicin för forskning om alkoholism

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, får Söderbergska priset i medicin 2018, för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism.

Beslut i 2017 års anslagsgivning

Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet. Var god avvakta beslutsbrev för definitivt besked och villkor för anslaget. Läs igenom anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar […]

Hur kan vi bäst förstå varför ojämlikhet överförs mellan generationer?

Ojämlikhet i välbefinnande mellan individer och grupper har ofta varit i centrum för den offentliga debatten, inte minst de senaste åren. I föreläsningen sammanställer Mikael Lindahl resultat från sin forskning […]

”Så blir polisen effektiv – studera brottsmönster, inte enskilda brottsfall”

Stockholmspriset i kriminologi 2018 tilldelas professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2017 till den norske ljus- och möbeldesignern Daniel Rybakken

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Daniel Rybakken årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Stiftelsens verksamhetsår 2016

Torsten Söderbergs Stiftelses anslagsgivning uppgick till drygt 74 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016.

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda. Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam […]

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 till bakterieforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att tilldela Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016.

Beslut i 2016 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse presenterar 2016 års beviljade anslag som totalt uppgår till över 74 miljoner kronor fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Förskola inte bra för alla – så kan vi drastiskt minska andelen manliga våldsbrottslingar

Stockholmspriset i kriminologi 2017 tilldelas professor Richard E. Tremblay (Kanada) för att ha funnit grundläggande, vetenskapliga samband mellan biologi och sociala faktorer inom mänsklig utveckling.

Nästa sida »