Frågor och svar

Vid frågor som rör ansökningsprocessen eller ansökans innehåll sök först bland frågor och svar nedan innan stiftelsens kansli kontaktas. Vid tekniska problem kontaktas i första hand den egna IT-personalen, i andra hand stiftelsens kansli.

Att söka anslag

Vem kan söka?

Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige. För forskning utomlands krävs svenskt medborgarskap.

När ansöker man?


Stiftelsen har en ansökningsomgång per år vilken är förlagd till hösten. Perioden för 2016 öppnar den 10 augusti och stänger den 1 september kl. 17.00.

Inom vilka områden kan man söka?


Stiftelsen delar ut anslag till ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”. Utöver ekonomi, medicin och rättsvetenskap stöds i viss utsträckning även forskning inom andra områden. Dessa samlas under ämnesområdet ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Hur ansöker man?


Ansökan inlämnas via ett digitalt ansökningssystem på stiftelsens webbplats. Läs mer i anvisningarna.

Vad gäller för doktorander?

Doktorander kan vara huvudsökande alternativt medsökande i en projektgrupp. Ansökan kan göras för maximalt fyra år på heltid. Utöver detta tillåts undervisning vid lärosätet upp till 20% av heltid. Stiftelsen förutsätter då att doktoranden själv säkerställer att motsvarande anslagsdel sparas för doktorsavhandlingens slutförande. Intyg från handledare ska bifogas.

Vad gäller för disputerade forskare?

Inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt kan disputerade forskare från och med 2015 ansöka om stipendium för maximalt två år i taget och 75% av heltid. För ämnesområdet medicin har stiftelsen inte denna begränsning.

Hur stora anslag kan man söka?


Stiftelsen har ingen generell begränsning för ansökt belopp. För mycket stora satsningar ombeds sökanden kontakta stiftelsens kansli.

Hur stora är stiftelsens stipendier?


Beloppen är förutbestämda. För ansökningsomgång 2015 gäller följande nivåer: för doktorander är stipendiet 240.000 kronor per år och heltid, och för disputerade forskare är stipendiet 384.000 kronor per år och heltid. Beräkning görs utifrån ansökt arbetstid i projektet. Observera att disputerade forskare endast kan ansöka för maximalt 75% av heltid. Till vissa stipendier ges även ett bidrag till försäkringsbelopp. För anslag beviljade före 2015 gäller andra beloppsnivåer.

Vad innebär försäkringsbeloppet som beviljas vissa stipendiater?


Till stipendiater med arbetstid i projektet överstigande 6 månader och minst 40 % av heltid beviljas ett bidrag till en försäkring, som ska täcka det man vanligtvis har som anställd, t.ex. sjukförsäkring och tjänstepension. För doktorander är försäkringsbeloppet 60.000 kr per år och heltid respektive disputerade forskare 96.000 kr per år och heltid. Försäkringen ska tecknas av stipendiaten personligen och redovisas vid del- respektive slutrapportering. Om stipendiaten redan är täckt av en försäkring, som anställd från annat håll, ska stiftelsen meddelas och försäkringsdelen inte rekvireras. För anslag beviljade före 2015 gäller andra beloppsnivåer än ovan nämnda.

Kan man ansöka om lönefinansiering?


Endast ansökningar inom området medicin kan innehålla lönekomponenter som del i ramanslag.

Kan man söka anslag för konferenser?


I regel lämnas inte anslag till enbart konferenser, utan detta beviljas endast inom ramen för ett projekt.

Kan man söka anslag för resor?


I regel lämnas inte anslag till enbart resor, utan detta beviljas endast inom ramen för ett projekt.

Kan man söka anslag för tryckning?

Tryckningsanslag ges i princip uteslutande till forskare vars projekt tidigare beviljats. Inom ämnesområdet övrigt kan dock avsteg från denna princip göras. Tryckningsanslaget får inte belastas med indirekta administrationskostnader eller direkta lokalkostnader.

Vad gäller för de forskningsrelaterade kostnaderna?

Kostnader som är direkt nödvändiga för projektets genomförande anges som en forskningsrelaterad kostnad i budgeten. Det kan till exempel vara forskningsresa, litteraturinköp eller publiceringskostnad. Varje post ska specificeras i projektbeskrivningen. Anslag för dessa kostnader får inte belastas med indirekta administrationskostnader eller direkta lokalkostnader.

Ansökan

Vad ska finnas med i ansökan?


Checklista finns i anvisningarna under avsnittet förbered ansökan.

Hur fyller man i budgeten?


Läs anvisningarna under Steg för steg, Steg – 5 Budget, för det aktuella ämnesområdet. Räkna inte med indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader i budgeten.

Varför grönmarkeras inte budgetfliken?

Kontrollera att all obligatorisk information är ifylld korrekt samt ta bort eventuellt tomma rader som inte har någon funktion.

Ska man räkna med indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH) i ansökan?


Nej, se stiftelsens policy för indirekta kostnader.

Vad händer om man lämnar in en ofullständig ansökan?

Det går inte att lämna in en ansökan utan att fylla i all obligatorisk information i formuläret. Om vissa delar saknas eller om endast knapphändig information lämnats kommer stiftelsen inte behandla ansökan. Sökanden ansvarar för att ansökan är fullständig.

Hur vet man att stiftelsen mottagit ansökan?


När en ansökan lämnats in skickas en bekräftelse till den registrerade e-postadressen och ansökan återfinns under fliken ”Inlämnade ansökningar” på ”Min sida”. Alla inkomna ansökningar får ett ärendenummer.

Beslut

När meddelas stiftelsens beslut?


Samtliga sökande erhåller ett skriftligt besked per post, vanligtvis i december månad. Stiftelsen publicerar även en lista över beviljade anslag på webbplatsen. Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte.

Hur utbetalas ett anslag?


Från och med 2015 anges i det skriftliga beskedet hur ett beviljat anslag ska rekvireras från stiftelsen samt villkor för anslaget/donationen. Se även Att rekvirera anslag.

Uppföljning

Hur delrapporteras ett beviljat anslag?


Om anslaget beviljats för flera år ska delrapport inlämnas skriftligen inför varje delrekvisition, med start från år två. Delrapporten ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning samt en redovisning av projektets ekonomi och fortsatta tidsplan. Se Rapportering.

Hur slutrapporteras ett beviljat anslag?


Alla anslag ska avrapporteras till stiftelsen senast sex månader efter det att anslagsperioden löpt ut. Rapporten ska innehålla en sammanfattning om forskningsprojektets resultat, en vetenskaplig redogörelse samt en ekonomisk redovisning om hur beviljade medel använts. Om projektet inte fullbordas eller donationsvillkoren inte följs kan krav på återbetalning komma att ställas. Slutrapportering görs via ansökningssystemet genom ett formulär på ”Min sida”. Se Rapportering.

Hur slutrapporteras ett tryckningsanslag?


Minst två exemplar av den tryckta publikationen skickas in till stiftelsen. Torsten Söderbergs Stiftelse ska alltid omnämnas i publikationen, till exempel i förord, på tryckortssida eller i kolofon. I vissa fall kan stiftelsen begära in en ekonomisk redovisning på det totala tryckningsanslaget. För anslag beviljade från och med 2015 gäller särskilda regler för slutrapportering, se beslutsbrev med anslagets villkor.

Ansök 2017

Stiftelsens ansökningsomgång för 2017 öppnar i augusti. Mer information om datum och instruktioner för ansökan kommer finnas här på webbplatsen före sommaren.

Min sida
» Logga in