Behandling av personuppgifter

Användningen av personuppgifter i stiftelsens elektroniska ansökningssystem, årsskrift och på stiftelsens webbplats sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), nedan kallad PuL. Denna lag syftar till att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Den person som personuppgifterna gäller benämns i lagen som den registrerade.

Allmän bakgrund

Med termen personuppgift avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan sålunda vara upplysningar om namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj och anställningsförhållanden. Även andra typer av upplysningar av mindre personlig karaktär räknas också som personuppgifter.

Med termen behandling av personuppgifter avses enligt PuL varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller manuellt, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller utlämnande genom översändning av personuppgifter.

Personuppgifter får enligt PuL behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller behandlingen är nödvändig för att till exempel ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas, eller den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Det är den personuppgiftsansvarige som enligt PuL är ansvarig för att bland annat personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Med uttrycket personuppgifts ansvarig avses den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Denne är oftast en juridisk person.

Ändamålen med stiftelsens behandling av personuppgifter

Torsten Söderbergs Stiftelse registrerar personuppgifter för stiftelsens beredning av inlämnade ansökningar och uppföljning av beviljade anslag. Dessa uppgifter kan därför komma att lämnas ut till externa bedömare. Uppgifterna kan också komma att användas vid sammanställning och utvärdering av anslagsgivningen samt utformning av anslagspolicyn. För beviljade ansökningar kommer vissa personuppgifter att publiceras på stiftelsens webbplats och i årsskriften (se nedan).

Vad publicerar stiftelsen?

På stiftelsens webbplats och i stiftelsens årsskrift publiceras beviljade anslag i form av sökandes namn och titel, beviljat belopp, anslagsförvaltare, projekttitel och populärvetenskaplig sammanfattning.

Vilka uppgifter behandlar stiftelsen?

Person- och kontaktuppgifter: namn, personnummer, titel, adress, telefonnummer, e-postadress, disputationsår, uppgifter om organisationstillhörighet och anslagsförvaltare. Kontaktuppgifter till anslagsförvaltare och andra organisationer verifieras mot Bisnode med angivet organisationsnummer.

Uppgifter om projektet: beskrivning och sammanfattning, tidigare sökta anslag för andra och/eller samma projekt, övriga anslagsgivare och/eller finansiärer, specificering av kostnader, arbetstider och arbetsomfattning för projektdeltagare.

Vilka kan komma att ta del av de av stiftelsen registrerade uppgifterna?

Förutom Torsten Söderbergs Stiftelses kansli och styrelse lämnas ansökningar till vetenskapliga rådgivare knutna till stiftelsen. En inskickad ansökan är inte offentlig handling och lämnas inte vidare till obehöriga. En ansökan kan dock i vissa fall diskuteras med berörda personer inom sökandens lärosäte eller forskningsorganisation, med berörd förvaltare och med andra externa finansiärer.

Samtycke till stiftelsens behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för stiftelsens beredningsprocess, uppföljning av beviljade anslag, sammanställning och utvärdering av anslagsgivning samt för utformning av anslagspolicy. Beviljade anslag publiceras även på stiftelsens webbplats samt i en tryckt årlig skrift, se ovan. Samtycket omfattar även att andra berörda personer inom forskarsamfundet och andra externa finansiärer i vissa fall delges ansökan.

Personuppgiftsansvarig för stiftelsens verksamhet

Det är Torsten Söderbergs Stiftelse (org. nr 857203-0214) själv som är personuppgiftsansvarig och som sålunda bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter i stiftelsens verksamhet.

Registerutdrag

Den registrerade har enligt PuL rätt att begära ett utdrag för att kontrollera att registrerade uppgifter är korrekta. En sådan begäran ska ske skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den registrerade samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Den ska vara ställd till den personuppgiftsansvarige (se ovan).

Rättelse av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige (se ovan) är enligt PuL skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta sådana uppgifter som ändrats, är felaktiga eller inte har behandlats i enlighet med PuL.

 

Sidan reviderad 2015-06-24.
Ansök 2018

Stiftelsens ansökningsomgång för 2018 är öppen mellan 10 augusti och 1 september.

Min sida
» Logga in