Beslut

Samtliga sökande meddelas skriftligen beslut om beviljande eller avslag, vanligtvis under december månad.

Beslutsbrev sänds till huvudsökandes adress som angivits under kontakt- och organisationsuppgifter i ansökningsformuläret.

Beviljade anslag

Brev med villkor för anslaget ska undertecknas och återsändas stiftelsen i original. Instruktioner hur anslaget rekvireras finns i beslutsbrevet och under  rekvirera anslag.

Senast sex månader efter avslutad anslagsperiod ska projektet slutrapporteras. Fleråriga anslag inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt ska även delrapporteras. Läs mer om rapportering.

Beviljade anslag publiceras på stiftelsens webbplats samt i tryckt form i stiftelsens årsskrift. Se även behandling av personuppgifter.

Avslagna ansökningar

Motivering till beviljande eller avslag lämnas inte.