Ansökan steg för steg

Stegen i formuläret behöver inte ifyllas i kronologisk ordning utan det går att hoppa mellan de olika flikarna. Information sparas fortlöpande. För att förflytta sig inom formuläret tryck på ”Nästa” eller ”Föregående” alternativt aktuell flik.

När all obligatorisk information i ett steg är ifylld grönmarkeras fliken och först när samtliga flikar är gröna kan ansökan lämnas in under steg 8.

Ny ansökan

Klicka på ”Påbörja en ny ansökan” och välj det ämnesområde som projektet faller under. För att avsluta en påbörjad ansökan tryck på ”Avbryt”. Ansökan sparas på ”Min sida” och kan återupptas vid senare tillfälle.

Steg 1 – Kontaktuppgifter

A. Kontakt- och organisationsuppgifter 

Fyll i namn och kontaktuppgifter. Ange lärosäte och institution, alternativt annan organisation. Sökande som inte tillhör någon organisation fyller endast i adressuppgifter.

Observera att denna information används av stiftelsen vid kontakt med sökanden, såsom utskick av beslutsbrev.

Huvudsökande/projektansvarig är den som företräder projektet i alla kontakter med stiftelsen.

B. Prefekt, institutionsansvarig, chef eller motsvarande

Vid angivet lärosäte eller annan organisation ovan lämnas namn på prefekt, institutionsansvarig, chef eller motsvarande.

Steg 2 – Anslagsförvaltare

Ange anslagsförvaltare som ska administrera anslaget. Välj lärosäte (universitet/högskola) i listan nedan alternativt ange organisationsnummer för annan organisation. Vid avsaknad av organisation ange personnummer. Bekräfta aktuell adress genom att trycka på ”Använd denna identitet”.

Påslag för indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH) görs av stiftelsen i efterhand och endast för forskare som nyttjar tjänsterum och administration vid ett lärosäte. Gäller ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Steg 3 – Projektbeskrivning

A. Ämnesområde. Val av ämnesområde gjordes på ”Min sida”. Om det blivit fel, klicka på ”Avbryt” och välj ämnesområde genom att påbörja en ny ansökan.

B. Anslagsperiod. Ange för vilken period anslaget är ämnat (start- och slutdatum). Man ska inte ansöka för en längre tidsperiod än vad som är absolut nödvändigt. Anslagsperioden ligger till grund för budgetdelen.

Inom ämnesområdena ekonomi, rättsvetenskap och övrigt kan disputerade forskare inte ansöka för längre period än 2 år i taget. Doktorander och andra forskare kan ansöka för maximalt 4 år. Om exempelvis både disputerade forskare och doktorander ingår i ansökan anges den längsta anslagsperioden.

Inom ämnesområdet medicin kan forskare ansöka för maximalt 4 år.

C. Projekttitel. Ange en titel på projektet, på svenska.

D. Populärvetenskaplig sammanfattning ska vara skriven på svenska (max 1 500 tecken inkl. blanksteg) samt bearbetad och klar för eventuell publicering på stiftelsens hemsida.

E. Projektbeskrivning ska vara skriven på svenska (max 12 500 tecken inkl. blanksteg). Endast för ansökningar inom ämnesområdet medicin godtas projektbeskrivning på engelska. Fokus ska ligga på den del av projektet som ansökan gäller, men även ge en komplett bild av hela forskningsprojektet. Tänk på att strukturera projektbeskrivningen noga eftersom utrymmet är begränsat.

Följande disposition föreslås:

  • problemområde, syfte och avgränsningar
  • metod
  • tidsplan
  • presentation av projektgrupp
  • publikationer och tidigare forskning med anknytning till projektet
  • specificering av kostnader direkt nödvändiga för projektet
  • hänvisning till ev. bilagor.

Sökanden är ansvarig för att forskningen uppfyller villkor enligt svensk lagstiftning samt bedrivs i överensstämmelse med god forskningssed. Etikprövningsbeslut behöver således inte insändas. Sökanden ska dock alltid ange i ansökan om det finns etiska aspekter i forskningsprojektet. Se även Vetenskapsrådet/Codex och Etikprövningsnämnden.

Steg 4 – Tidigare anslag

A. Fortsättningsanslag. Ange om aktuellt projekt tidigare beviljats medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. Om så är fallet gäller ansökan ett fortsättningsanslag. Ange ärendenumret för det beviljade projektet samt redogör för forskningsresultaten hittills (max 1 500 tecken). Specificera kort projektets kostnader och eventuellt återstående medel (max 1 500 tecken).

B. Beviljade anslag. Uppgifter om andra projekt beviljade av stiftelsen. Ange ärendenummer (alternativt årtal), projekttitel och belopp.

Steg 5 – Budget (ekonomi, rättsvetenskap, övrigt)

Påslag för indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader görs av stiftelsen i efterhand för forskare som nyttjar tjänsterum och administration vid ett lärosäte. 

För finansiering av enskilda forskare beviljar stiftelsen i första hand stipendier.

A. Stipendium till forskare med projekt vid lärosäte/organisation

Stipendiater som kommer forska vid ett lärosäte eller vid en annan organisation ansöker under denna rubrik.

Stipendiebeloppen är baserade på stiftelsens fasta nivåer för disputerade forskare och doktorander, respektive andra akademiska forskare. Beräkning görs utifrån arbetsomfattning i projektet. För icke namngiven deltagare är titel obligatorisk. Notera att antal år i budgeten läggs upp enligt den angivna anslagsperioden i steg 3.

Disputerade forskare kan ansöka om maximalt två år och 75 % av heltid.

Doktorander och andra forskare kan ansöka om maximalt fyra år, heltid. Doktorander tillåts, utöver detta, undervisa vid lärosätet upp till 20 % av heltid. Stiftelsen förutsätter i dessa fall att doktoranden själv säkerställer att motsvarande anslagsdel sparas för doktorsavhandlingens slutförande.

Bidrag till försäkringsbelopp beräknas för forskning överstigande 6 månader och minst 40 % av heltid. Försäkringen ska täcka det man vanligtvis har som anställd, t.ex. sjukförsäkring och tjänstepension. Stipendiaten ansvarar själv för att försäkring tecknas.

Övriga omkostnader direkt nödvändiga för projektet ska anges under forskningsrelaterade kostnader.

B. Stipendium till forskare med projekt utan anknytning till lärosäte/organisation

Stipendiater som inte ska forska vid ett lärosäte eller en annan organisation kan ansöka under denna rubrik.

Fyll i arbetsomfattning samt önskat totalbelopp. För icke namngiven deltagare är titel obligatorisk. Övriga omkostnader ska anges under forskningsrelaterade kostnader. 

Observera att för dessa stipendier lämnas inget bidrag till indirekta administrationskostnader eller direkta lokalkostnader.

C. Forskningsrelaterade kostnader

Under denna rubrik anges kostnader som är direkt nödvändiga för att kunna genomföra projektet, till exempel forskningsresa, data- och litteraturinköp eller publiceringskostnad. Lista varje budgetpost noga samt specificera i projektbeskrivningen.

Anslag till enbart konferenser, resor eller tryckning beviljas endast i undantagsfall.

Notera att beviljade forskningsrelaterade kostnader rekvireras av huvudsökande men utbetalas till anslagsförvaltaren och inte direkt till forskaren. Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader får inte dras på beviljade forskningsrelaterade kostnader. Se Policy för indirekta kostnader.

 

Steg 5 – Budget (medicin)

Bidrag till indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH) ska inte inkluderas i budgeten. Se stiftelsens Policy för indirekta kostnader.

A. Stipendium till forskare med projekt vid lärosäte/organisation

Bidrag till försäkringsbelopp beräknas för forskning överstigande 6 månader och minst 40 % av heltid. Försäkringen ska täcka det man vanligtvis har som anställd, t.ex. sjukförsäkring och tjänstepension.

Övriga omkostnader ska anges under forskningsrelaterade kostnader.

B. Stipendium till forskare med projekt utan anknytning till lärosäte/organisation

Stipendiater som inte ska forska vid ett lärosäte eller en annan organisation kan ansöka under denna rubrik. Fyll i arbetsomfattning samt önskat totalbelopp. För icke namngiven deltagare är titel obligatorisk. Övriga omkostnader ska anges under forskningsrelaterade kostnader.

C. Lön

Lönefinansiering kan ingå som en del av ramanslag inom ämnesområdet medicin. För icke namngiven deltagare är titel obligatorisk. Övriga omkostnader ska anges under forskningsrelaterade kostnader.

D. Forskningsrelaterade kostnader

Under denna rubrik anges kostnader som är direkt nödvändiga för att kunna genomföra projektet, till exempel forskningsresa, data- och litteraturinköp eller publiceringskostnad. Lista varje budgetpost noga samt specificera i projektbeskrivningen.

Steg 6 – Övrig finansiering (ekonomi, rättsvetenskap, övrigt)

I detta steg anges den totala finansieringen för forskarna för den sökta tidsperioden. Om förändringar sker efter det att denna ansökan ingivits, ska detta meddelas stiftelsen.

Forskare får parallellt med beviljat stipendium inte uppbära inkomst av tjänst eller annan ersättning för levnadsomkostnader så att ersättningen överstiger 100% av en heltidstjänst.

A. Finansiering av detta projekt

Här anges om medel har sökts/kommer att sökas från annan organisation för aktuellt projekt. Vid valet ”Ja” klicka på ”Lägg till finansiär” för att fylla i uppgifter om andra möjliga anslagsgivare. Kompletterande uppgifter lämnas i fältet nedan.

B. Andra projekt och anställning

Här anges om ersättning kommer att erhållas för andra projekt och/eller anställning under det sökta projektets löptid. Ange organisation, projekttitel, period och arbetsomfattning i procent. Specificera eventuell tjänstledighet i samband med det sökta projektets genomförande.

Steg 6 – Övrig finansiering (medicin)

A. Finansiering av detta projekt

Här anges om medel har sökts/kommer att sökas från annan anslagsgivare för aktuellt projekt. Kommer anslag att ansökas eller beviljas efter det att denna ansökan ingivits, ska detta meddelas stiftelsen.

Vid valet ”Ja” klicka på ”Lägg till finansiär” för att fylla i uppgifter om andra möjliga anslagsgivare.

Steg 7 – Bilagor

Det finns möjlighet att bifoga dokument till ansökan. Observera dock att projektbeskrivningen i sig ska ge en fullständig redogörelse för projektet. Bilagor kan endast lämnas i pdf-format.

A. CV. Bifoga huvudsökandes och medsökandes CV. Klicka på ”Ladda upp fil” och leta upp filen i dialogrutan.

B. Andra bilagor. Eventuella bilagor till projektbeskrivningen. Doktorander ska här bifoga ett undertecknat yttrande från handledare. Klicka på ”Ladda upp fil” och leta upp filen i dialogrutan.

C. Övrig information. Här finns möjlighet att lämna ytterligare information som är av vikt för ansökan.

Steg 8 – Sammanfattning

En ansökan kan inte redigeras i och med att den insänds till stiftelsen. Kontrollera därför innehållet noga. En ofullständig ansökan behandlas inte.

Lämna in ansökan

När all obligatorisk information är ifylld grönmarkeras samtliga flikar i formuläret. Acceptera ansökningsvillkoren längst ner på steg 8 och tryck på knappen ”Lämna in ansökan”.

Bekräftelse

När ansökan är inskickad sänds en bekräftelse till den registrerade e-postadressen. Notera att tilldelat ärendenummer ska finnas till hands vid all kontakt med stiftelsens kansli.