Att ansöka

Torsten Söderbergs Stiftelse tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Stiftelsen rekommenderar att sökanden läser förberedelserna, steg för steg och gärna frågor och svar innan man skapar konto och påbörjar en ansökan.

Ämnesområden

Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia.

Medicin. Inom området medicin fokuseras anslagsgivningen 2019 på nya lovande projekt nära klinisk användning. Anslagsbeloppets storlek är begränsad till max 2 miljoner kronor per projekt.

Ekonomi. Inom området ekonomi ges forskningsanslag inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

Rättsvetenskap. Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner samt gränsöverskridande forskning med rättsvetenskap som utgångspunkt.

Övrigt. Inom kategorin övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom de tre huvudområdena, till exempel kultur och historia. Även andra ämnen kan komma ifråga.

Vem kan ansöka?

Stiftelsen beviljar anslag till forskare, främst disputerade och doktorander, verksamma i Sverige. För forskning utomlands krävs svenskt medborgarskap. Utländska medborgare som ingår i ansökan ska vara bosatta i och bedriva sin forskning i Sverige.

Till vad kan man ansöka?

En ansökan kan innehålla stipendier till enskilda forskare samt kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförande. Inom ämnesområdet medicin kan ansökan även innehålla lönekomponenter.

Bidrag till indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader läggs eventuellt på i efterhand enligt stiftelsens policy och ska inte inkluderas i ansökan.

Språk

Ansökan med bilagor inlämnas på svenska. Endast för ansökningar inom ämnesområdet medicin godtas projektbeskrivning på engelska.

Etikprövning

Sökanden är ansvarig för att forskningen uppfyller villkor enligt svensk lagstiftning samt bedrivs i överensstämmelse med god forskningssed. Etikprövningsbeslut behöver således inte insändas. Sökanden ska dock alltid ange i ansökan om det finns etiska aspekter i forskningsprojektet. Se även Codex och Etikprövningsnämnden.

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen hanterar personuppgifter för beredning av inlämnade ansökningar samt för utbetalning och uppföljning av beviljade anslag. Personuppgifter kan också komma att behandlas vid sammanställning och utvärdering av anslagsgivningen samt utformning av anslagspolicy och framtagning av ansökningsstatistik. Se vidare behandling av personuppgifter i stiftelsens integritetspolicy.

Ansök 2019

Ansökningsomgången för 2019
öppnar 10 augusti och
stänger 1 september kl. 17.00.

Min sida
» Logga in