Anslagsbeslut medicin

Beviljat anslag får endast användas för angivet ändamål. Om förutsättningarna för forskningsprojektets genomförande ändras ska alltid stiftelsen kontaktas. Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att forskningen bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning samt i överensstämmelse med god forskningssed.

Beslut

Brev med särskilda anslagsvillkor ska undertecknas av mottagaren och återsändas stiftelsen i original. Ta en kopia av samtliga sidor för egen del. Läs beslutsbrevet noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar av ansökan.

Huvudsökande, tillika projektansvarig, är skyldig att meddela eventuella övriga projektdeltagare om beslutet och villkoren så att samtliga känner till dessa.

Anslagsperiod

Dispositionstid för beviljat anslag är den period som anges i beslutsbrevet, med startdatum enligt ansökan. Om inget anges gäller den period som angivits i ansökan.

Begäran om utbetalning

Anslag i medicin utbetalas vid behov till anslagsförvaltande lärosäte efter rekvisition av projektansvarig/huvudsökande personligen. Anslaget utbetalas i sin helhet, för hela perioden på en gång.

En undertecknad rekvisition insänds brevledes, i original, och ska innehålla:

    • anslagets ärendenummer och projekttitel
    • vad rekvisitionen avser (belopp, år etc.)
  • kontonummer, utbetalningsmottagare och kontaktuppgifter.

Påslag för administrations- och lokalkostnader (OH)

Om bidrag till indirekta administrationskostnader ska tas ut görs detta inom ramen för det beviljade anslaget. Det får dock inte uppgå till mer än 20 procent av det beviljade beloppet. Direkta lokalkostnader får inte belasta anslaget.

Ändrade förutsättningar/avvikelser

Vid ändrade förutsättningar för projektet, och därmed önskan om till exempel framflyttning och uppskov med rekvirering av anslag, ska alltid stiftelsen kontaktas. I normalfallet gäller att beviljat anslag får framflyttas högst 18 månader. Beslut om uppskov tas av stiftelsen efter kontakt av projektansvarig/huvudsökande.

Stiftelsen ska omnämnas

Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att stiftelsen omnämns i all redovisning av forskningen. I publikationer ska stiftelsen omnämnas till exempel i förord, på tryckortssida eller i kolofon. För andra typer av anslag kan det vara aktuellt med plakett, skylt eller dylikt för att synliggöra anslaget.

Uppföljning/rapportering

Stiftelsen kan när som helst komma att göra stickprover och då begära in styrkt underlag för pågående forskningsprojekt och användandet av beviljade medel.

Slutrapport. Ett anslag ska slutrapporteras senast sex månader efter den beviljade anslagsperiodens slut. Rapport på svenska inlämnas digitalt via ”min sida”. Projektansvarig/huvud­sökande ansvarar, i förekommande fall, även för redovisning av indirekta administrationskostnader. Slutrapporten ska bland annat innehålla:

    • vetenskaplig redogörelse om projektet och forsknings­resultaten
    • ekonomisk redovisning av hur beviljade medel använts med kommentarer om eventuella avvikelser
  • publikationsförteckning.

Återbetalning av medel

Alla medel som under anslagsperiodens gång eller vid dess slut inte nyttjats enligt beslutat ändamål ska återgå till stiftelsen. Redan utbetalda medel ska återbetalas. Kontakta stiftelsen för information och underlag.

Om anslagsvillkoren inte efterlevs

Anslag kan komma att återkrävas och/eller avbrytas om beviljade ändamål inte efterlevs. Det kan till exempel vara i händelse av oetiskt förfarande i forskningen, att forskningen inte avrapporterats, att ändrade förutsättningar inte anmälts, att medel använts ohederligt eller nyttjats till andra ändamål.   

Integritetspolicy – behandling av personuppgifter

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Hanteringen är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja beslut om anslagsgivning och de anslagsvillkor som upprättas med mottagaren av anslag, för administration, för redovisningsändamål samt för efterföljande av de lagregler som stiftelsen omfattas av. Gällande version av integritetspolicyn publiceras på stiftelsens webbplats.

Min sida