Anslagsbeslut i ekonomi, rättsvetenskap och övrigt

Beviljat anslag får endast användas för angivet ändamål. Om förutsättningarna för forskningsprojektets genomförande ändras ska alltid stiftelsen kontaktas. Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att forskningen bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning samt i överensstämmelse med god forskningssed.

Beslut

Brev med särskilda anslagsvillkor ska undertecknas av mottagaren och återsändas stiftelsen i original. Ta en kopia av samtliga sidor för egen del. Läs beslutsbrevet noga eftersom stiftelsen kan ha beviljat delar av ansökan.

Huvudsökande, tillika projektansvarig, är skyldig att meddela eventuella övriga projektdeltagare om beslutet och villkoren så att samtliga känner till dessa.

Anslagsperiod

Dispositionstid för beviljat anslag är den period som anges i beslutsbrev och specifikation, med startdatum enligt ansökan. Om inget anges gäller den period som angivits i ansökan.

Begäran om utbetalning

Anslag utbetalas vanligtvis årligen, vid behov, och enligt specifikation i beslutsbrev. En undertecknad rekvisition insänds brevledes, i original. Rekvisitionen ska innehålla:

  • anslagets ärendenummer och projekttitel
  • vad rekvisitionen avser (belopp, år etc.)
  • kontonummer, utbetalningsmottagare och kontaktuppgifter.

Stipendium

Forskare med personligt stipendium från stiftelsen får parallellt med anslaget inte uppbära inkomst av tjänst eller annan ersättning för levnadsomkostnader så att ersättningen överstiger 100 % av en heltidstjänst.

Utbetalning av stipendier, inklusive eventuellt bidrag till försäkring, görs till bankkonto efter rekvisition av respektive stipendiat (medsökande) personligen.

Påslag för administrations- och lokalkostnader (OH)

Indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader beviljas forskare som för forskningsprojektet nyttjar tjänsterum och administration vid ett lärosäte (universitet/högskola). Bidrag till dessa kostnader specificeras, i förekommande fall, i beslutsbrevet samt i ett separat brev till berörd prefekt.

Utbetalning av administrations- och lokalkostnader (OH) görs till lärosätet/institutionen efter rekvisition av prefekten.

Forskningsrelaterade kostnader

Bidrag till kostnader direkt nödvändiga för projektets genomförbarhet specificeras i beslutsbrevet och baseras på uppgifter i ansökan. Lärosätet (universitet/högskola) får inte belasta denna del av anslaget med administrationskostnader (OH) eller andra avgifter. Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att hela beloppet oavkortat används för beviljat ändamål.

Utbetalning av forskningsrelaterade kostnader sker till den anslagsförvaltare som angivits i ansökan, men rekvisition insänds av projektansvarig/huvudsökande personligen.

Tryckning/bokutgivning

Anslag som helt eller delvis resulterar i en tryckt publikation utbetalas i första hand till anslagsförvaltande förlag eller tryckeri som meddelats stiftelsen i förhand. Om tveksamheter föreligger kontaktas stiftelsen. Förutom nedanstående slutrapport emotser stiftelsen minst två exemplar av den tryckta publikationen tillsammans med en specifikation över finansieringen för projektet.

Utbetalning görs efter rekvisition av projektansvarig/huvudsökande personligen.

Ändrade förutsättningar/avvikelser

Vid ändrade förutsättningar för projektet, och därmed önskan om till exempel framflyttning och uppskov med rekvirering av anslag, ska alltid stiftelsen kontaktas. Det kan till exempel vara ändrad forskningsprocent, senarelagd tjänstledighet från ordinarie befattning, byte av anslagsförvaltare, föräldraledighet eller sjukdom. I normalfallet gäller att beviljat anslag får framflyttas högst 18 månader. Beslut om uppskov tas av stiftelsen efter kontakt av projektansvarig/huvudsökande. Om medel från annan finansiär erhålls för samma eller närliggande forskningsprojekt ska stiftelsen informeras utan dröjsmål.

Stiftelsen ska omnämnas

Projektansvarig/huvudsökande ansvarar för att stiftelsen omnämns i all redovisning av forskningen. I publikationer ska stiftelsen omnämnas till exempel i förord, på tryckortssida eller i kolofon. För andra typer av anslag kan det vara aktuellt med plakett, skylt eller dylikt för att synliggöra anslaget.

Uppföljning/rapportering

Stiftelsen kan när som helst komma att göra stickprover och då begära in styrkt underlag för pågående forskningsprojekt och användandet av beviljade medel.

Slutrapport. Ett anslag ska slutrapporteras senast sex månader efter den beviljade anslagsperiodens slut. Rapport på svenska inlämnas digitalt via ”min sida”. Projektansvarig/huvud­sökande ansvarar, i förekommande fall, även för redovisning av indirekta administrationskostnader och direkta lokalkostnader (OH). Slutrapporten ska bland annat innehålla:

  • vetenskaplig redogörelse om projektet och forsknings­resultaten
  • ekonomisk redovisning av hur beviljade medel använts med kommentarer om eventuella avvikelser
  • publikationsförteckning.

Delrapport. Fleråriga anslag ska även delrapporteras inför nästkommande utbetalning. Delrapporten inlämnas på svenska via ”min sida” och ska innehålla en kortare vetenskaplig redogörelse för projektet och de beviljade medlens användning.

Återbetalning av medel

Alla medel som under anslagsperiodens gång eller vid dess slut inte nyttjats enligt beslutat ändamål ska återgå till stiftelsen. Redan utbetalda medel ska återbetalas. Kontakta stiftelsen för information och underlag.

Om anslagsvillkoren inte efterlevs

Anslag kan komma att återkrävas och/eller avbrytas om beviljade ändamål inte efterlevs. Det kan till exempel vara i händelse av oetiskt förfarande i forskningen, att forskningen inte  avrapporterats, att ändrade förutsättningar inte anmälts, att medel använts ohederligt eller nyttjats till andra ändamål.

Integritetspolicy – behandling av personuppgifter

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Hanteringen är nödvändig för att stiftelsen ska kunna fullfölja beslut om anslagsgivning och de anslagsvillkor som upprättas med mottagaren av anslag, för administration, för redovisningsändamål samt för efterföljande av de lagregler som stiftelsen omfattas av. Gällande version av integritetspolicyn publiceras på stiftelsens webbplats.

Min sida