Anslag

Torsten Söderbergs Stiftelse delar ut anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt i viss utsträckning inom kategorin "övrigt".

Under femårsperioden 2013-2017 anslog stiftelsen  i snitt cirka 90 miljoner kronor per år till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet inom sina huvudområden. Utgångspunkten i anslagsgivningen är donatorernas vilja och forskningsprojektens kvalitet.

Stiftelsens anslagsgivning under denna period ger vid handen en relativt jämn beviljandegrad mellan könen. Sett till antalet ansökningar från respektive grupp beviljades kvinnor ca 16 procent av ansökningarna och män ca 19 procent.

Snedvridningar baserat på kön i forskningsvärlden är en viktig och komplex fråga. För att peka på några aspekter – antalet ansökningar från manliga huvudsökande är generellt sett högre och omfattar större belopp än ansökningar från kvinnliga huvudsökande. Det är önskvärt att universitet och högskolor arbetar för att motverka sådana asymmetrier och samtidigt säkerställer bibehållen eller ökad kvalitet i ansökningar och forskningsprojekt.

Stiftelsen ser gärna, utan att ge avkall på kvalitet, en jämnare fördelning av forskningsansökningar och forskningsanslag mellan kvinnor och män.

Beviljade anslag presenteras under respektive ämnesområde, nedan. För en överblick av utdelade anslag från åren 2001–2008 hänvisas till årsskrifterna som finns tillgängliga under publikationer.

Min sida
Utbetalning

Hur rekvireras beviljat anslag för utbetalning?

Rapportering

Hur avrapporteras beviljat anslag?

Stiftelsen stöder området medicinsk forskning.

» Mer om medicin
» Beviljade anslag

Inom området ekonomi ges anslag inom alla ekonomiska discipliner.

» Mer om ekonomi
» Beviljade anslag

Inom detta område ges anslag inom alla enskilda rättsvetenskapliga discipliner.

» Mer om rättsvetenskap
» Beviljade anslag

Inom övrigt ges anslag till forskningsprojekt som inte faller inom huvudområdena.

» Mer om övrigt
» Beviljade anslag