Anslag Övrigt 2012 Framtida visualisering för innovativa former – en studie av formgivningsprocessen

Innovativa produktformer styr konsumenters val på dagens konkurrensbetonade marknad. Skapandet av nydanande produkter med estetisk kvalitet är ett av de mest utmärkande resultaten av en lyckad designprocess. Då den kreativa formgivningsprocessen har stor inverkan på produkters estetiska uttryck är det viktigt att både förstå den kreativa formgivningsprocessen och kunna kommunicera den, i exempelvis utbildningssammanhang. Ett viktigt steg i formskapandet är det tillfälle då designern gestaltar sina formidéer med hjälp av visualiseringsverktyg såsom skisser, prototyper, eller datoriserad 3D-modellering. Att välja lämpligaste verktygen i det breda utbudet av tillgängliga verktyg innebär ett problem för formgivaren då alla verktygen har sina för- och nackdelar. Dessutom är det inte utrett varken hur verktygen påverkar formgivningsprocessen eller hur de påverkar det estetiska uttrycket i de produkter som formges. För att adressera de ovan nämnda svårigheterna föreslås ett forskningsprojekt vid avdelningen Design & human factors vid Chalmers Tekniska Högskola. Resultatet av forskningsprojektet kommer vara av värde för (i) designutbildningar genom vidareutveckling av undervisningsmetoder i formgivning, (ii) industri genom att stödja det kreativa formgivningsarbetet och beslutsfattandet under formutvecklingsprocessen och (iii) utvecklare av visualiseringsverktyg genom att bidra med kunskap så att bättre visualiseringsverktyg kan utvecklas.

Anslag Övrigt 2012 Anskaffande av äldre texter till unga forskare

Svenska fornskriftsällskapet (SFS) ger sedan mer än 150 år tillbaka (alltsedan 1844) ut skrifter på fornsvenska och latin från svensk medeltid. Tyvärr är vissa av SFS mest efterfrågade utgåvor numera […]

Anslag Övrigt 2012 Julia Becks brev 1930-1935

Projektet avser en bok över Julia Becks egenhändigt skrivna brev år 1930-1935 till en familj Norblad i Ålsten, Stockholm. Dessa brev har varit okända ända fram till i juli 2012 […]

Anslag Övrigt 2012 Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat

Projektet gäller en studie av H M Gustaf VI Adolf (1882-1973) som arkeolog, kulturmecenat och styrelseordförande, det syftar till att ge en heltäckande och kontextuell bild av Gustaf VI Adolfs […]

Anslag Övrigt 2012 Svenska industridesignpionjärer

A&E Design är ett av de äldsta fristående industridesignkontoren i Sverige. De två grundarna, år 1968, var Hans Ehrich och Tom Ahlström. Detta kontor har vid sidan av Ergonomidesign i […]

Anslag Övrigt 2012 När färgen kom till byn – om folkkonstens dekorerade skåp och kistor

I en snabbt föränderlig värld finns ett växande behov av att söka sina kulturhistoriska och geografiska rötter. Inte minst märks detta i det ständigt ökade intresset för äldre kulturföremål och […]

Anslag Övrigt 2012 Speglar och kronor på Grönsöö

Herrgårdsmiljöer har ju under lång tid tjänat som språngbräda mellan den nationella och internationella kulturutvecklingen och det lokala kulturlivet. De är därigenom en spegel av den lokala kulturhistorien. Det är […]

Anslag Övrigt 2012 Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion 1660-1937

I antologin som redan är antagen för utgivning på Carlssons förlag – behandlar åtta historiker och modevetare lyxens problematik i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Kritik av överdådet genom så kallade […]

Anslag Övrigt 2012 Bruno Liljefors och Naturfotograferna

Projektet omfattar en rikt ilustrerad publikation om ca 150 sidor kopplad till en utställning avsedd att äga rum på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm under perioden 2013-03-23-2013-08-25. Publikationen/utställningskatalogen kommer att innehålla […]

Anslag Övrigt 2012 Medborgerliga publiker: Medier och samhällsreformism på 1930-talet

Forskningsprojektet förenar mediehistoria med en politisk historia om det svenska 1930-talets samhällsreformism och välfärdsbygge. Avhandlingen utforskar hur konkreta sammanhang skapades med syfte att uppmuntra medborgarna att delta i diskussioner om […]

Anslag Övrigt 2012 Förverkligande av svårt sjuka barns önskedrömmar

Barns fantasi fungerar inte sämre för att kroppen gör det. Detta sammanfattar MinStoraDags ledstjärna. MinStoraDag hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förverkliga sina önskedrömmar. Barnen bryr sig inte om […]

Nästa sida »