Anslag Ekonomi 2017 Extern redovisning och företagens relationer

Projektet avser  del två av den av stiftelsen del ett finansierade projektet ”Extern redovisning och företagens relationer på kapitalmarknaden”. Tre gjorda insamlingar av data i form av årsredovisningar, den offentliga debatten och intervjuer visar att en del av problemet med extern redovisning är att redovisningens praktik leverera lösningar som bygger på ”more of the same”. Några nya dimensioner erbjuds inte. Denna fortsättningsansökan avser att från en tvärvetenskaplig utgångspunkt skapa ett alternativ till den siffermässiga presentationen i extern redovisning.

I gjorda intervjuer illustrerar management användning av extern redovisning med olika händelser eller fall. Dessa visar att management initierar och motiverar handlingar utifrån värden som skapar handlingsmönster. De skiljer sig åt mellan företag och kan därmed bidra till att förklara fenomenet med att två företag i samma bransch kan ha diametralt skild lönsamhet. Denna projektansökan avser att: 1. Skapa ett alternativ till den siffermässiga presentationen i den externa redovisningen genom att koda värden som företagsledare ger uttryck för i redan gjorda intervjuer. 2. Slutföra redan påbörjade artiklar i projektet.

Anslag Ekonomi 2018 Skuggbanker i Sverige del 2 – erfarenheter från det tidiga 1900-talet

Projektet har ambitionen att lyfta fram den svenska emissionsbolagsepoken och se denna i ett nytt ljus. Den intensiva perioden för svensk kapitalmarknad som behandlas här kan sägas ha startat efter […]

Anslag Ekonomi 2018 Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1920–2010

Projektet ska analysera den svenska varuhandelns omvandling under 1900-talet. Det yttersta syftet är att skriva en syntes över den svenska varuhandels historia från 1750 till nutid. Perioden 1750–1920 finns redan […]

Anslag Ekonomi 2018 Forskarskolan i redovisning – FIRE

Forskarskolan i redovisning (FIRE) initierades 2015 som ett svar på den brist på redovisningsforskare och lärare som bland annat Civilekonomerna (2017) rapporterat om. Bristen på disputerade forskare och lärare inom […]

Anslag Ekonomi 2018 Styrning av komplexa företagsrelationer

Ett sätt att förstå komplexa företagsrelationer är att betrakta dessa som bestående av mer eller mindre sammankopplade arenor där företag genomför olika aktiviteter. Dessa arenor måste styras, men möjligheterna att […]

Anslag Ekonomi 2018 Mode, lyx, kredit och tillit

Projektet ”Mode, lyx, kredit och tillit. Från tidigmoderna till moderna konkurser” beviljades anslag 2017 för att analysera betydelsen av konkursinstitutets reformering 1767−1830 för den förindustriella kreditmarknadens modernisering. Under 2018 skrev […]

Anslag Ekonomi 2018 Företag och anställda på en föränderlig arbetsmarknad

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste decennierna genomgått omfattande strukturella förändringar som följd av den teknologiska utvecklingen som drivit på digitaliserings- och globaliseringsprocesser. Parallellt har det skett stora förändringar […]

Anslag Ekonomi 2018 Fördelen med att frestas? Självkontroll, självförtroende och ekonomiska val

Människor väljer ibland att självmant begränsa sitt handlingsutrymme för att bättre kunna motstå omedelbara frestelser som står i motsats till långsiktiga mål. Exempelvis är många villiga att öppna ett sparkonto […]

Anslag Ekonomi 2018 “It’s a retail revolution”: Digitaliseringens internationella utmaningar

Trots att Sverige länge tillhandahållit grogrund för globala framgångskoncept som H&M och IKEA, ser vi att dagens svenska detaljhandelsföretag uppvisar svårigheter att skala upp sin verksamhet internationellt. Våra preliminära studier […]

Anslag Ekonomi 2018 Olle Söderberg – en biografi

Detta projekt syftar till att genom två biografier skildra familjen Söderbergs resa från entreprenörskap till filantropi under slutet av 1800-talet och stora delar av 1900-talet. I projektet ingår research, förteckning […]

Anslag Ekonomi 2018 Finansiell ekonomi: ”Marknader, företag och informationsflöden”

Swedish House of Finance anordnar årligen en konferens på ett tema inom finansiell ekonomi. Årets tema är ”informationsflöden mellan finansiella marknader och företag”. Konferensen bygger på en dialog mellan akademiska […]

Nästa sida »